BREXIT: What Should Owners of IP Expect?

Img89234_kkeditThe decision of the United Kingdom to leave the European Union has raised doubt and apprehension for owners of brands and designs, as they are uncertain of the extent and validity of their property rights. This uncertainty has an impact on the movement of goods and services, as it is still unclear if the goods and services that used to circulate freely between the UK and the EU will continue to move under the same conditions.

On 6 September 2017, the European Commission adopted a position paper on intellectual property rights, which describes the basic principles of the EU’s position regarding the intellectual property rights of the European Union. These principles must be presented to Great Britain in negotiations under Article 50 of the Lisbon Treaty.

The primary principle described in this document is that any owner of a brand or design valid in the European Union, who has acquired the property right until the day on which the United Kingdom leaves the EU (as of now, the departure is estimated on March 2019), should also retain these rights in the territory of the United Kingdom through special internal legislature, if needed. Intellectual property rights (excluding EU brands and designs) that will be transferred to the United Kingdom encompass such objects as protection of unregistered Community designs and plant variety rights, protected geographical indications, protected designation of origin, and geographical indications.

To fulfil this principle a proposal for an automatic acknowledgement of intellectual property rights in the United Kingdom on the basis of the intellectual property laws in the European Union will be put forward. If this position is accepted during the negotiations between the remaining 27 EU Member States and the United Kingdom, it would ease the process of transferring the EU brand and design property rights.

The Government of Great Britain is currently considering what actions owners of EU brands and designs should take to re-register their rights in the country. The position paper of the European Commission stresses that there should not be any additional financial costs for owners of intellectual property rights, and that any administrative burden related to the process should remain minimal. It is obvious that the best solution for owners of EU brands and designs would be the automatic re-registration of intellectual property rights in the United Kingdom without any additional fees.

This automatic re-registration procedure would apply only to brands and designs that were already registered. However, owners of applications that were not fully registered on the day when the United Kingdom leaves the EU will have to submit a separate application in the United Kingdom to ensure protection in the country (such applicants would have the privilege to prioritise the EU application). Taking this into account, it is advisable to hurry up, submit and finish the registration procedures before Great Britain leaves the European Union.

Reklama
Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

BREXIT: ko laukti IN savininkams?

Img89234_kkeditJungtinės Karalystės sprendimas pasitraukti iš Europos Sąjungos sukėlė tam tikrų abejonių ir netikrumo prekių ženklų ir dizainų savininkams dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos apimties ir tolimesnio galiojimo Jungtinėje Karalystėje.  Šis neapibrėžtumas daro įtaką ir prekių bei paslaugų judėjimui, nes kol kas neaišku ar prekės ir paslaugos laisvai cirkuliavusios ES viduje, galės toliau judėti tarp ES ir Jungtinės Karalystės tomis pačiomis sąlygomis.

2017 m. rugsėjo 6 d. Europos Komisija priėmė pozicinį dokumentą dėl intelektinės nuosavybės teisių, kuriame išdėstyti pagrindiniai bendrieji ES pozicijos principai, susiję su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisėmis, kurie turi būti pateikti Didžiajai Britanijai derybose pagal Lisabonos sutarties 50 straipsnį.

Svarbiausias minėtame dokumente apibrėžtas principas – bet kuris Europos Sąjungoje galiojančio prekių ženklo ar dizaino savininkas, kuris teises įgijo iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos  (išstojimas šiuo metu numatomas 2019 m. kovo mėn.) turėtų išsaugoti tas teises ir vėliau Jungtinės Karalystės teritorijoje, remiantis specialiais vidaus teisės aktais, kurie, jei reikia, bus nustatyti. Intelektinės nuosavybės teisės (be ES prekių ženklų ir dizainų), kurios persikels į Didžiąją Britaniją taip pat apima ir tokius objektus kaip neregistruoti Bendrijos dizainai, augalų veislių teisinės apsaugos teisės, saugomos geografinės nuorodos ir saugomos kilmės vietos nuorodos bei geografinės nuorodos.

Siekiant įgyvendinti šį principą, būtų reikalaujama automatiškai pripažinti intelektinės nuosavybės teises Jungtinėje Karalystėje, remiantis vieningai visoje Europos Sąjungoje galiojančia intelektinės nuosavybės teise. Jei ši pozicija bus priimta derybose tarp likusių 27 ES narių  ir Jungtinės Karalystės, tai turėtų palengvinti ES prekių ženklų ir dizainų savininkų teisių perkėlimo procesą.

Didžiosios Britanijos vyriausybė šiuo metu svarsto, kokių veiksmų ES prekių ženklų ir dizainų savininkai turėtų imtis, kad iš naujo įregistruotų savo teises šioje šalyje. Europos Komisijos poziciniame dokumente pabrėžiama, kad neturėtų būti jokių papildomų finansinių išlaidų intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ir bet kokia su procesu susijusi administracinė našta turėtų būti minimali. Akivaizdu, kad geriausias sprendimas ES prekių ženklų ir dizainų savininkams būtų automatinis šių intelektinės nuosavybės teisių perregistravimas Jungtinėje Karalystėje be jokių papildomų mokesčių.

Numatoma, kad tokia automatinio perregistravimo procedūra turėtų galioti tik jau registruotiems ženklams ar dizainams. Tuo tarpupateiktų paraiškų, kurių registracijos procedūra bus dar nepasibaigusi išstojimo dieną, savininkams reikės pateikti atskirą paraišką Jungtinėje Karalystėje, siekiant užsitikrinti apsaugą šioje šalyje (tačiau tokiems pareiškėjams turėtų būti suteikta privilegija išlaikyti ES paraiškos prioritetą). Atsižvelgiant į tai, patartina paskubėti pateikti paraiškas ir užbaigti registracijos procedūras iki Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos.

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą