The Dream Is Veering Away: the Unified Patent Will Still Have to Wait

Author : Renata Anduziene, Partner Consultant at METIDA
londeThe recent three years have shown a substantial progress in introduction of the Unified European Patent System. Until very recently, there were proper reasons for believing that the unified patent would come into force already at the end of 2016 or at the beginning of 2017. Unfortunately, the events that took place in the United Kingdom in June have significantly adjusted this optimistic forecast.

For the Unified Patent System to be implemented, the Agreement on a Unified Patent Court must be ratified by at least 13 member states. Please note that today the afore-mentioned agreement has already been ratified by eleven member states. It is expected that Slovenia will become the twelfth member state which ratifies the Agreement. On 30 September the President of Slovenia signed a draft legal act authorising Slovenia to ratify the Agreement on a Unified Patent Court. In Italy, the progress of preparation for ratification of the Agreement has also gained momentum. On 14 September the Italian Chamber of Deputies approved the draft legal act authorising Italy to ratify the Agreement on a Unified Patent Court. As for the Baltic States, Estonia will be the first state which will ratify the Agreement and the ratification is expected already this year. The date of ratification of the Agreement by Lithuania has also been announced, i.e. 1 July 2017. It may seem that there are more than enough countries that will ratify the Agreement in the near future; unfortunately, ratification by the afore-mentioned states is not sufficient. France, Germany and the United Kingdom are the key “players” in this system; these three countries must be among the thirteen member states that must ratify the Agreement.

In France, this procedure was accomplished some time ago, i.e. the Agreement was ratified on 14 March 2014. Germany is also ready for ratification, but it seems that it is still waiting for the decision of the United Kingdom.

Everyone knows that on 23 June the United Kingdom voted for leaving the European Union. The two-year period, during which the United Kingdom must prepare for withdrawal from the European Union and reach an agreement on further cooperation with the EU, has already started. What influence this withdrawal will have on the patent system? It should be pointed out that such decision of the United Kingdom will not have any consequences for the current European Patent System: the valid European patents and patents extended to the United Kingdom will continue to be valid in this country. Nevertheless, the future withdrawal of the United Kingdom from the EU has become a major obstacle for the objective to implement the Unified Patent System in the near future. Today the United Kingdom is still a member state of the EU and there exist no legal obstacles for ratification of the Agreement; quite the contrary, the European Patent Office and other member states constantly encourage the United Kingdom to ratify the Agreement as soon as possible. Theoretically, the United Kingdom could ratify the Agreement and be a part of this system for two more years; however, it is evident that this country will not rush to making the decision. One of the greatest fears of the United Kingdom is that if it ratifies the Agreement today when it is still a member state of the EU, it may be expelled from the Unified Patent System after its withdrawal from the EU. According to the current rules, only the EU member states are entitled to be a part of the Unified Patent System.

Definitely, the scenarios of further participation (stay) of the United Kingdom have been discussed. One of the options is to accept that we will have to wait for the unified patent and look for solutions and assure the United Kingdom that it may belong to the system as long as possible, i.e. after its withdrawal from the EU. Another option is not to wait for the decision of the United Kingdom and accomplish the ratification process without the United Kingdom. This option implies that the Agreement on a Unified Patent Court must be revised so that the requirement that the United Kingdom must be among the thirteen member states that must ratify the Agreement would be deleted and the central division of the Unified Patent Court should be relocated from London. If the Agreement is amended, the member states should re-ratify the Agreement.

Posted in Uncategorized | Parašykite komentarą

Svajonė tolsta: vieningojo patento teks dar palaukti

Autorė: Renata Andužienė, METIDA patentų konsultantė

londePer paskutinius trejus metus pasiekta didelė pažanga dėl vieningo Europos patento sistemos įvedimo. Dar visai neseniai buvo rimtų priežasčių tikėti, kad vieningasis patentas įsigalios jau 2016 m. pabaigoje arba 2017 m. pradžioje. Deja,  birželio įvykiai Jungtinėje Karalystėje šią optimistinę prognozę gerokai pakoregavo.Norint, kad būtų įgyvendinta vieningojo patento sistema, reikia, kad susitarimą dėl Vieningo patentų teismo ratifikuotų ne mažiau kaip 13 valstybių narių. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiuo metu jau vienuolika valstybių narių yra ratifikavusios minėtą susitarimą.  Numatoma, kad Slovėnija taps dvyliktąja valstybe nare, kuri ratifikuos Susitarimą. Rugsėjo 30 d. Slovėnijos prezidentas pasirašė teisės akto projektą, leidžiantį Slovėnijai ratifikuoti Susitarimą dėl Vieningo Patentų Teismo. Taip pat pasirengimo ratifikuoti procesas įsibėgėjęs ir Italijoje. Rugsėjo 14 d. Italijos Deputatų rūmai patvirtino teisės akto projektą, leidžiantį Italijai ratifikuoti Susitarimą dėl Vieningo Patentų Teismo. Iš Baltijos valstybių Estija bus pirmoji, kuri ratifikuos Susitarimą – ratifikavimas numatomas dar šiais metais. Taip pat yra skelbiama Lietuvos ratifikavimo data – 2017 liepos 1 d.

Atrodytų, kad netolimoje ateityje ratifikuosiančių Susitarimą valstybių daugiau negu reikia, bet, deja, šių minėtų valstybių ratifikavimo nepakaks. Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė yra pačios svarbiausios „žaidėjos“ šioje sistemoje – tarp trylikos  ratifikavusių valstybių narių  būtinai turi ratifikuoti ir šios trys.

Prancūzijoje ši procedūra atlikta jau gan seniai – Susitarimas ratifikuotas 2014 kovo 14 d.  Vokietija taip pat yra pasiruošusi ratifikuoti, bet panašu, kad šiuo metu laukia Jungtinės Karalystės sprendimo.

Niekam ne naujiena, kad šių metų birželio 23 d. JK nubalsavo pasitraukti iš Europos Sąjungos. Šiuo metu yra prasidėjęs dviejų metų laikotarpis, per kurį JK turi pasiruošti išstojimui, susitarti dėl tolimesnio bendradarbiavimo su ES. Kokią įtaką šis pasitraukimas turės patentų sistemai? Reikėtų atkreipti dėmesį, kad toks Jungtinės Karalystės sprendimas neturės jokių pasekmių esamai Europos patentų sistemai: turimi Europos patentai ir išplėsti į Jungtinę Karalystę ir toliau galios šioje šalyje. Tačiau JK būsimas išstojimas iš ES tapo didele kliūtimi siekiui įgyvendinti vieningojo patento sistemą netolimoje ateityje. Šiuo metu JK vis dar yra ES sudėtyje ir nėra jokių teisinių kliūčių jai ratifikuoti Susitarimą, netgi priešingai –JK yra nuolat raginama Europos Patentų Tarnybos ir kitų valstybių Susitarimą ratifikuoti kuo greičiau. Teoriškai JK galėtų ratifikuoti Susitarimą ir dar dvejus metus būti šioje sistemoje, tačiau akivaizdu, kad ši valstybė neskubės priimti sprendimo.  Viena iš didžiausių JK baimių, kad ratifikavus Susitarimą dabar, kol dar tebėra ES narė, ji bus išmesta iš vieningojo patento sistemos po išstojimo iš ES. Pagal dabartines taisykles, vieningojo patento sistemoje gali dalyvauti tik ES narės.

Žinoma, diskutuojama apie scenarijus dėl tolimesnio JK dalyvavimo (likimo). Vienas iš kelių – susitaikyti, kad vieningojo patento teks dar palaukti ir ieškoti sprendimų bei užtikrinti Jungtinę Karalystę, kad ši galės pasilikti sistemoje kuo ilgiau, t.y. ir po išstojimo iš ES. Kitas kelias:  nelaukti JK apsisprendimo ir užbaigti ratifikavimo procesą be jos.  Pasirinkus šį sprendimą, reikėtų pakoreguoti Susitarimą dėl Vieningo Patento Teismo taip, kad jame būtų pašalintas reikalavimas, jog tarp trylikos  ratifikavusių valstybių narių  turi būti JK, taip pat reikėtų iš Londono perkelti Vieningo Patento Teismo centrinio skyriaus padalinį. Pakeitus Susitarimą, valstybėms narėms jį tektų ratifikuoti iš naujo.

Galima drąsiai prognozuoti, kad einant vienu ar kitu keliu vieningojo patento bendra patentinė apsauga 2016 m. pabaigoje arba 2017 m. pradžioje dar nebus įgyvendinta. Taip pat akivaizdu, kad vieningo patento sistema be JK būtų mažiau patraukli.

Posted in Uncategorized | Parašykite komentarą