Freedom to operate analyses in the era of Unitary Patent system

Author: METIDA associated partner, Estonian patent attorney, patent consultant Mikk Putk

shutterstock_354376550There has been a lot of discussions about coming Unitary Patent System and related topics like litigations, court system, annuity fees and translations, but there has been surprisingly little talk about how the new patent regime is going to affect freedom to operate (including FTO searches and analysis) and strategic decisions of technology companies.

The European Patent Office (EPO) grants approximately 70000 patents every year. Considering the growing trend of granted European patents per year, by 2020 the number of granted European patents is about 80 000-90 000.

Today very few granted European patents are validated in smaller European countries but when the Unitary patent system takes effect there will be every year tens of thousands new patent rights that will narrow the FTO in many European countries, increase patent infringements and litigation risks.

Whereas most of granted European patents are validated in Germany, France, United Kingdom, then in smaller countries the number of validated patents is many times less. For example, only about 5000 patents per year are validated in Finland, about 3500 in Portugal, 1300 in Estonia, 1400 in Lithuania, 1050 in Latvia.

The countries where the number of validated European patents is lowest will be affected most regarding freedom to operate. In those countries, the uncertainty over freedom to operate and risk of patent infringements raises dramatically.

This brings us to a serious problem that soon in the future there will be every year tens of thousands new patent rights more than on previous year. This puts thousands of companies (especially SMEs, startups) into completely new and complicated position, especially those who haven’t paid much attention to freedom to operate searches and analysis or who don’t have such daily routine nor resources to carry out FTO analysis so far.

Thereby the need for high quality freedom to operate patent searches and analysis is also increasing rapidly.

 

Posted in Išradimai | Inventions, Uncategorized | Tagged , , , , | Parašykite komentarą

Papildomos investicijos patentų paieškoms, atsiradus Bendrojo galiojimo Europos patentui

Autorius: METIDA asocijuotas partneris, Estijos patentinis patikėtinis, patentų konsultantas Mikk Putk

shutterstock_354376550Daug diskutuota apie būsimą Bendrojo galiojimo Europos patento sistemą ir su ja susijusiomis temomis, pavyzdžiui, bylinėjimąsi, teismų sistemą, patento pratęsimo mokesčius ir vertimus, tačiau stebėtinai mažai buvo kalbama apie tai, kaip naujoji Europos patentų įsigaliojimo tvarka paveiks galimybę laisvai veikti (angl. Freedom to operate (FTO))  ir technologijų bendrovių strateginius sprendimus. Galimybė laisvai veikti reiškia  konkretų veiksmą: produkto testavimą arba komercializavimą, kurie gali būti atliekami nepažeidžiant tam tikroje teritorijoje galiojančio patento savininko teisių.

Europos patentų tarnyba kasmet išduoda apie 70 000 patentų. Atsižvelgiant į tai, kad išduodamų Europos patentų skaičius kasmet auga, 2020 metais išduotų Europos patentų skaičius sieks apie 80 000–90 000.

Šiuo metu labai nedaug išduotų Europos patentų yra išplečiami į mažesnes Europos šalis, bet įsigaliojus Bendrojo galiojimo Europos patento sistemai, kasmet atsiras dešimtys tūkstančių naujų patentais saugomų teisių, kurios siaurins galimybę laisvai veikti daugelyje Europos šalių, didins patentų pažeidimų skaičių ir bylų teisme riziką.

Kadangi dauguma išduotų Europos patentų yra išplečiami į Vokietiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją, išplėtimo į mažesnes šalis skaičius yra daug kartų mažesnis. Pavyzdžiui, tik apie 5 000 patentų per metus yra išplečiama į Suomiją, apie 3 500  į Portugaliją, 1 300 į Estiją, 1 400 į Lietuvą, 1 050 į Latviją.

Tose šalyse kur išplėstų Europos patentų skaičius yra mažiausias, išaugs galimybės laisvai veikti neapibrėžtumas ir galiojančių patentų pažeidimų rizika.

Netrukus kasmet atsirasiančios dešimtys tūkstančių naujų patentais saugomų teisių gali sukelti rimtų problemų. Dėl to tūkstančiai bendrovių, ypač mažų ir vidutinių įmonių, startuolių, kurioms iki šiol buvo neaktualios galimybės laisvai veikti paieškos ir analizės arba kurios neskyrė tiek daug dėmesio ir išteklių  galimybės laisvai veikti tyrimams, atsidurs visiškai naujoje ir sudėtingoje padėtyje.

Todėl norint išvengti ginčų dėl patentų pažeidimų bus privaloma atlikti aukštos kokybės  galimybės laisvai veikti paieškas ir analizę .

 

Posted in Išradimai | Inventions, Uncategorized | Tagged , , , | Parašykite komentarą