What kind of infringement lies behind the purchase of a labelled car?

Authors: Inga Lukauskiene, Associated Partner, Attorney-at-Law, Patent Attorney, Court Mediator; Monika Alisauske, Lawyer

Img88948_kkedit

Many of us have probably noticed or met eye-catching ‘decorated’ cars on the road. In a bid to become noticed, companies ‘decorate’ their cars with company names, slogans, trademarks (logos), or a combination of the three. Although such moving billboards have become quite a common sight on the road, few stop to think that mobile ads like those can become an instrument of infringement of the trademark owners’ rights: cars bearing well-known trademarks can create confusion.

Company cars being the object of transactions is nothing short of customary to business entities, especially when the cars in question are transferred/sold to another company. However, when the deal is made and the company car is handed over to the other party (company), it is not always that its former owner makes sure that their trademarks are removed from the vehicle conceded. Sometimes the new owner will not take care of removing the trademarks either and will continue to use it even though it still bears the markings (name, slogan, trademarks (logos) of the former owner.

Although we might say that previous owners of cars can enjoy a spot of ‘free advertising,’ we never stop to think that this kind of publicity can damage both the reputation of the company, and its income. This is particularly relevant when vehicles that advertise for a company’s business or products are bought by other companies engaged in an identical/comparable line of business, producing identical/comparable products, or offering identical/comparable services.

As a case in point, let’s consider UPS, the famous delivery company whose vehicles can be spotted quite often in Lithuania’s major cities. The company routinely replaces its fleet with new vehicles, selling the old ones. But can you say for sure that, once a vehicle is sold, your parcel is being delivered by this, or some other company in a comparable line of business? Or you may be outraged in traffic by someone driving a vehicle bearing the company’s logo while the car in question actually belongs to a different company. A situation like that could both mislead the public with regard to the relationship between the UPS delivery company and the company that bought the vehicle, and damage the reputation and good name of the owner of the trademark.

The Trademark Law of the Republic of Lithuania stipulates that the owner of a registered trademark has the exclusive right to ban other persons and entities from using in their commercial operations both the trademark owned by that owner, and any other label that is identical to the registered mark or resembles that trademark in a misleading way with identical or comparable goods/services, thus creating a possibility to mislead the public. Therefore, if we look at the above example, we can see clearly that the actions by the company that bought the vehicle would infringe the exclusive rights of the trademark owner anchored in the law.

We should also note that whether a car bearing the symbols of a company, such as the company name, slogan, trademarks (logos), is bought from a company doing business in Lithuania or another European Union Member State is completely irrelevant; what matters is whether the protection of the trademark is valid in Lithuania on the basis of a national or EU trademark registration. Therefore, even if you import a car from another Member State and use it with the trademarks of another company still on it, you will infringe the exclusive rights of the owners of the trademarks, who will then be entitled to ban the illegal usage of their trademarks and demand compensation of damages caused by this kind of illegal usage.

On the other hand, to avoid potential disputes over infringement of the trademark owner’s rights, before they sell their ‘decorated’ cars, companies can take a variety of preventative steps such as:

  • by entering into car sale–purchase agreements, companies should include clauses regarding the removal of the owner’s symbols (the company name, slogan, trademarks (logos) from the car in question, committing the seller or the buyer to remove the symbols within the timeframe stipulated in the agreement;
  • to protect its rights as the trademark owner, the company selling the car can remove the symbols (the company name, slogan, trademarks (logos) from the car before it enters into a car sale–purchase agreement;
  • a company that has purchased a car bearing the symbols of its previous owner, can also take preventative precautions and remove all corporate symbols of the former owner (its company name, slogan, trademarks (logos) from the vehicle before it is put to use.

To sum up, the fact that a company has purchased a car bearing the trademarks of its former owner does not mean that that latter company gave the new owner permission to use the trademarks on the vehicle so bought. Therefore, in concluding car sale–purchase agreements, companies should see not only that the agreement is properly honoured, but that the rights and duties that have indirect bearing on the agreement are enforced as well. Of course, trademark protection is the duty of the owner of the trademark first and foremost; it is therefore worth remembering that selling a car bearing your trademarks creates a risk that your rights as the owner of the trademarks will be infringed. Buy and sell responsibly!

Reklama
Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

Koks pažeidimas slypi perkant ženklintą automobilį?

Autoriai: Inga Lukauskienė, Asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, teismo mediatorė; Monika Ališauskė, Teisininkė

Img88948_kkedit

Tikriausiai dažnas iš mūsų yra ne kartą pastebėjęs ar keliuose prasilenkęs su „pasipuošusiais“ ir aplinkinių dėmesį pritraukiančiais automobiliais. Įmonės, siekdamos atkreipti visuomenės dėmesį į save, „puošia“ joms priklausančius automobilius savo pavadinimais, šūkiais, prekių ženklais (logotipais), o kartais ant automobilių puikuojasi ir visi šie elementai. Nors jau tapo įprasta keliuose sutikti tokius mobilius reklamos stendus, tačiau retas, kuris susimąsto, kad šios mobilios reklamos priemonės gali tapti prekių ženklų savininkų teisių pažeidimo priemone – matydami automobilį su gerai žinomu prekių ženklu galite ir apsirikti.

Verslo subjektams yra įprasta jog transporto priemonės – įmonių automobiliai – tampa ir sandorių tarp įmonių objektais, būtent tais atvejais, kai yra perleidžiami/parduodami kitoms įmonėms. Tačiau sudarius tokius sandorius ir perleidus įmonės automobilį kitai sutarties šaliai (įmonei), buvęs savininkas ne visada pasirūpina, jog jiems priklausantys prekių ženklai būtų pašalinti nuo perleisto automobilio. Susiduriama su tokiomis situacijomis, kai ankstesnio savininko ženklų pašalinimu nuo automobilio nepasirūpina ir naujasis įsigyto automobilio savininkas ir toliau jį naudoja su ankstesnio savininko atributais, t.y. įmonės pavadinimu, šūkiu, prekių ženklais (logotipais).

Nors ir būtų galima teigti, kad ankstesni automobilių savininkai gali pasidžiaugti galimybe „nemokamai pasireklamuoti“, tačiau nepagalvojama apie tai, kad tokia reklama gali padaryti žalos ne tik įmonės reputacijai, bet ir pajamoms. Tai tampa ypač aktualu, kai tokius automobilius, skirtus įmonės vykdomai veiklai ar gaminamai produkcijai reklamuoti, įsigyja kitos įmonės, kurios užsiima tapačia ir (ar) panašia ekonomine veikla, gamina tapačias ir (ar) panašias prekes, teikia tapačias ir (ar) panašias paslaugas.

Tarkime, visiems gerai žinoma kurjerinė kompanija „UPS“, kurios prekių ženklu pažymėtus automobilius tikrai gana dažnai galima išvysti didžiuosiuose Lietuvos miestuose, periodiškai keičia automobilius naujesniais, senuosius parduodama, tačiau ar po tokių pardavimų esate tikri, kad siuntas vežioja būtent ši kompanija, ar kita, ta pačia veikla užsiimanti įmonė? Arba galbūt dėl nesaugaus eismo kelyje piktinatės šios kompanijos vairuotojais, nors už šį automobilį yra atsakinga visai kita įmonė? Tokia situacija galėtų ne tik klaidinti visuomenę dėl kurjerinės kompanijos „UPS“ ir automobilį įsigijusios įmonės tarpusavio ryšio, bet ir daryti žalą prekių ženklų savininko reputacijai bei geram vardui.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme yra įtvirtinta, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo savo komercinėje veikloje naudoti ne tik prekių ženklo savininkui priklausantį prekių ženklą, bet ir bet kokį kitą žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę. Todėl, vertinant aukščiau minėtą pavyzdį, akivaizdu, kad tokie, automobilį įsigijusios įmonės, veiksmai pažeistų įstatyme įtvirtintas išimtines prekių ženklo savininko teises.

Taip pat reikėtų pažymėti, jog visai nesvarbu, ar toks įmonės atributais, t.y. įmonės pavadinimu, šūkiu, prekių ženklais (logotipais), pažymėtas automobilis yra įsigytas iš Lietuvoje veikiančios įmonės ar iš įmonės, veikiančios bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje, svarbu – ar prekių ženklo apsauga galioja Lietuvoje nacionalinės arba ES prekių ženklo registracijos pagrindu. Todėl, netgi atsigabenus automobilį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir jį naudojant su kitai įmonei priklausančiais prekių ženklais bus pažeidžiamos šių prekių ženklų savininkų išimtinės teisės ir jie įgis teisę ne tik uždrausti tokį neteisėtą prekių ženklų naudojimą, bet ir reikalauti atlyginti patirtą žalą dėl tokio neteisėto naudojimo.

Kita vertus, įmonės, siekdamos išvengti galimų ginčų dėl prekių ženklų savininko teisių pažeidimų, prieš parduodant įmonei priklausančius „papuoštus“ automobilius, gali imtis įvairių prevencinių priemonių, tokių kaip šios:

  • įmonės, sudarydamos automobilių pirkimo-pardavimo sutartis, į šias sutartis turėtų įtraukti nuostatas dėl automobilio pardavėjo atributikos, t.y. įmonės pavadinimo, šūkio, prekių ženklų (logotipų) pašalinimo nuo parduodamo automobilio, įpareigojant pardavėją arba pirkėją pašalinti šią atributiką per sutartyje numatytą laiką;
  • parduodanti automobilį įmonė, siekdama savo kaip prekių ženklo savininko teisių apsaugos, prieš sudarant automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, pati gali pašalinti visus atributus, t.y. įmonės pavadinimą, šūkį, prekių ženklus (logotipus) nuo parduodamo automobilio;
  • įmonė, nusipirkusi buvusio savininko įmonės atributais paženklintą automobilį, gali pati imtis prevencinių atsargumo priemonių ir prieš pradedant naudoti įsigytą automobilį, pati pašalinti visus buvusio savininko įmonės atributus, t.y. įmonės pavadinimą, šūkį, prekių ženklus (logotipus).

Apibendrinant tai, kad įmonė įsigijo automobilį, paženklintą ankstesnio savininko prekių ženklais, nereiškia, jog pastaroji davė leidimą naujajam savininkui naudoti prekių ženklus ant įsigyto automobilio. Todėl, įmonės, sudarydamos automobilių pirkimo-pardavimo sutartis, turėtų atkreipti dėmesį, ne tik į tinkamą sutarties įgyvendinimą, bet ir su sutartimi netiesiogiai susijusių teisių ir pareigų įgyvendinimą. Žinoma, prekių ženklų apsauga visų pirma turėtų pasirūpinti pats prekių ženklų savininkas, todėl patartina nepamiršti, jog parduodant automobilį, paženklintą prekių ženklais, atsiranda rizika, kad Jūsų, kaip prekių ženklų savininko, teisės bus pažeistos. Tad pirkite ir parduokite atsakingai!

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą