Interesting Facts about Inventions and Inventors

Author: Birute Dauderiene, Senior Patent Consultant and Patent Attorney at METIDA

Img89035_kkeditInventions often carry an element of mystique: all that which has never been seen or heard sometimes which seems weird or absurd. Others understand the word ‘patent’ as something you should beware of, as it might entail huge fines and expenses.

Translated from Latin, the word ‘patents’ [Lat. patens (gen. patentis)] means open, clear. In other words, if you create something, you have to present it to the public in a clear and thorough manner. The first methods to protect inventions are believed to appear in the Ancient Greece nearly 500 years B.C. and they had to do with instruments of war.

The first official patent for an invention was issued to architect and engineer Filippo Brunelleschi in Florence in 1421. Brunelleschi was applying for a barge patent and got a protection for three years. Later on, patents spread from Italy to Europe and other countries of the world.

Inventions are a separate world that was built by simply creative people, scientists who have been working on a single product to make it better for years, presidents, teenagers, and purely accidental inventors.

Abraham Lincoln is the only president to have obtained a US patent for Buoying Vessels Over Shoals” in 1849, even before he became president.

While a seventeen-year-old from New York, worried about his grandfather’s health, has designed socks that help control movement of an Alzheimer’s patient. Later followed SafeWander, a tool that helps family keep an eye on what a sick family member is doing. Now this inventor is the founder of SensaRX, a company that produces integrated healthcare technologies.

There have been more teenagers who have come up with unbelievable inventions: a sixteen-year-old girl from the US has designed a novel and fast way to diagnose the Ebola virus; a fifteen-year-old from India has created a safe method to transport vaccines that does not involve the use of cooling and electricity.

Not all the inventors have to labour on their inventions trying to improve them, as sometimes ingenious ideas are born quite by accident. For instance, in 1945, while experimenting with magnetic fields and an electronic tube (magnetron), radar engineer P. Spencer noticed that the chocolate bar in his pocket had melted. By 1946, he had already patented the microwave oven.

Interestingly, Velcro strips were invented by Swedish hunter G. Mestral after the way burdocks attach themselves to people’s clothes.

In 1953, a cook from New York accidently invented potato crisps when his angry boss sent soft and soggy French fries back to the kitchen. Chef George Crum then sliced the potatoes razor-thin, fried them and seasoned them with salt. That is how crisps were born. Ironically, the cook who wanted to ruin the dinner created potato crisps instead and the owner included them on the menu under the name of Saratoga Chips.

In 1856, an eighteen-year-old chemist who was working on a malaria drug, produced a muddy thick goo in his petri dish, in which he spotted a beautiful radiant colour. That is how the first artificial dye was made.

In 1895, while experimenting with cathode radiation, William Roentgen suddenly discovered mysterious rays able to penetrate through the human body and named them ‘X rays.’

Not every inventor would protect his or her invention with patent, albeit being well aware of its tremendous value. Famous US politician, scientist, and inventor Benjamin Franklin had invented many things but refused to patent them saying that ‘as we enjoy great advantages from the inventions of others, we should be glad of an opportunity to serve others by any invention of ours; and this we should do freely and generously.’

In 1955, Jonas Salk created a vaccine for poliomyelitis. Straight away, Albert Sabin invented another strain of the same vaccine. Both inventors decided not patent their inventions so that they would benefit the humankind as soon as possible. As a result, according to an estimate, Jonas Salk has lost 7 billion US dollars in unearned profit.

Much the same thing happened with insulin. F. Banting, a Canadian physician, and his student C. H. Best discovered insulin in 1921. They obtained a US patent that they sold for 1 dollar to Toronto University, which in turn gratuitously permitted pharmaceutical companies to make and distribute insulin preparations.

They say that once you have tried inventing something, it is difficult to stop. Try it. It may take a lot of effort and time, but your discoveries, big or small, will become an object of joy and pride. Quite possibly, this could be your future work, your business, or a giant leap in the progress of the mankind. It could be that it will not require any effort; just take a good look around.

More blog posts:

Posted in Patentai | Patents, Uncategorized | Tagged , , , , | Parašykite komentarą

Įdomūs faktai apie išradimus ir išradėjus

Autorė: Birutė Dauderienė, METIDA vyresnioji patentų konsultantė, patentinė patikėtinė

Img89035_kkeditIšradimai dažniausiai asocijuojasi su paslaptingumu: visa tai kas nematyta ir negirdėta, kartais keista ar absurdiška. Kitiems žodis „patentas“ reiškia kažką, ko reikia saugotis, nes gresia didelėmis baudomis ir išlaidomis.

Žodis „patents“ [lot. patens (kilm. patentis)] išvertus iš lotynų kalbos, reiškia atviras, aiškus. Kitais žodžiais tariant, jeigu ką nors sukūrėte, reikia aiškiai ir išsamiai apie tai papasakoti visuomenei. Manoma, kad pirmieji išradimų apsaugos būdai atsirado senovės Graikijoje apie 500 metų prieš Kristų ir buvo susiję su karui skirtomis priemonėmis.

Pirmasis patentas išradimui oficialiai buvo išduotas 1421 m. Florencijoje architektui ir inžinieriui Filipui Bruneleskiui (Filippo Brunelleschi).Šis patentavo baržą ir gavo apsaugą trejiems metams. Vėliau iš Italijos patentai išplito į Europą bei kitas pasaulio šalis.

Išradimai – tai atskiras pasaulis, kurį sukūrė tiesiog kūrybingi žmonės, metų metus tobulindami vieną produktą mokslininkai, prezidentai, paaugliai ir visai atsitiktiniai išradėjai.

Abraomas Linkolnas yra vienintelis prezidentas, kuris dar prieš  tapdamas prezidentu 1849 metais gavo Jungtinių Amerikos Valstijų patentą už sukurtą plūdurų sistemą, skirtą laivo, užplaukusio ant seklumos, pakėlimui.

O štai septyniolikmetis iš Niujorko, rūpindamasis senelio sveikata, sukūrė kojines, kurios padeda kontroliuoti Alzhaimerio liga sergančiojo judėjimą. Vėliau buvo sukurta saugaus judėjimo (SafeWander) priemonė, kurios pagalba artimieji gali stebėti ligonio veiksmus. Dabar šis išradėjas yra SensaRX įmonės, kuri rūpinasi integruotomis sveikatos apsaugos technologijomis, įkūrėjas.

Neįtikėtinus išradimus sukūrė ir daugiau paauglių: šešiolikametė amerikietė sukūrė naują ir greitą Ebolos viruso nustatymo būdą; penkiolikametis indas sukūrė saugų vakcinos gabenimo būdą, nenaudojant šaldymo ir elektros.

Ne kiekvienam išradėjui tenka daug ir ilgai vargti tobulinant savo išradimą, kartais genialias idėjas lemia atsitiktinumai. Pavyzdžiui,  1945 metais radarus kuriantis inžinierius P. Spencer‘is eksperimentuodamas su magnetiniais laukais ir elektroniniu vamzdžiu (magnetronu) pastebėjo, kad kišenėje buvęs šokoladas išsilydė. 1946 metais jis jau užpatentavo mikrobangų krosnelę.

Įdomu, kad lipnias juosteles sugalvojo švedų medžiotojas G. Mestral, pritaikydamas varnalėšos prikibimo prie drabužių būdą.

1953 m. virėjas iš Niujorko atsitiktinai pagamino bulvių traškučius, kai susierzinęs jo šefas grąžino minkštas ir sutižusias keptas bulves atgal į virtuvę. Tada įsižeidęs restorano virėjas George’as Crumas (George Crum) supjaustė bulves itin plonai, iškepė ir pabarstė druska. Taip gimė traškučiai. Ironiška, tačiau norėjęs sugadinti pietus virėjas sukūrė bulvių traškučius, o šio restorano savininkas įtraukė juos į meniu sąrašą ir pavadino Saratoga Chips.

1856 m. aštuoniolikametis chemikas, kurdamas vaistus nuo maliarijos, petri lėkštelėje gavo drumzliną tirštą košę, kurioje pamatė gražiai spindinčią spalvą. Taip buvo sukurtas pirmasis dirbtinis dažas.

1895 m. Viljamas Rentgenas, eksperimentuodamas su katodo spinduliais, netikėtai aptiko paslaptingus spindulius, gebančius skverbtis kiaurai žmogaus kūną, kuriuos pavadino X spinduliais.

Ne visi išradėjai, net ir žinodami savo išradimų didelę vertę, apsaugodavo juos patentais. Žymus JAV politikas, mokslininkas ir išradėjas Bendžaminas Franklinas (angl. Benjamin Franklin), sukūręs ne vieną išradimą, atsisakė juos patentuoti sakydamas, kad „reikia suteikti galimybę kitiems džiaugtis ir naudotis bet kuriuo mūsų išradimu ir tai leisti daryti dosniai ir kilniaširdiškai“.

 1955 m. Jonas Salkas (Jonas Salk) sukūrė poliomielito vakciną. Iš karto po to Albertas Sabinas (Albert Sabin) išrado šios vakcinos atmainą. Abu išradėjai nusprendė nepatentuoti savo išradimų, siekdami, kad jis kuo greičiau pasitarnautų žmonijai. Buvo paskaičiuota, kad dėl šios priežasties Jonas Salkas neuždirbo 7 bilijonų dolerių.

Panaši istorija nutiko ir su insulinu. Kanados gydytojas F. Bantingas ir jo studentas C.H. Bestas 1921 m. atrado insuliną. Jie gavo JAV patentą, kurį už 1 dolerį pardavė Toronto universitetui, kuris nemokamai leido farmacinėms kompanijoms gaminti ir platinti insulino preparatus. 

Sakoma, kad jeigu pabandei išradinėti, sustoti yra sunku. Pabandykite. Galbūt tam prireiks daug jėgų ir laiko, bet Jūsų didesni ar mažesni atradimai suteiks džiaugsmo ir pasididžiavimo. Galbūt tai bus jūsų ateities darbas, jūsų verslas, žmonijos progreso šuolis. O gal pastangų net nereikės, atidžiai apsidairykite aplinkui.

Daugiau su šia tema susijusių tinklaraščio įrašų:

 

 

Posted in Patentai | Patents, Uncategorized | Tagged , , , | Parašykite komentarą